Sản phẩm

Mở cánh cửa tương lai thịnh vượng cho cá nhân và gia đình Việt Nam

Tên trái phiếu

Công ty Cổ phần Camimex

Mã trái phiếu

CMMH2123001

Tổng khối lượng phát hành 

100 tỷ đồng

Mệnh giá

100.000 VND/Trái phiếu

( Một trăm đồng/Trái phiếu )

Tên trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Mã trái phiếu

HDG_BOND_2020_1

Tổng khối lượng phát hành 

150 tỷ đồng

Mệnh giá

100.000 VND/Trái phiếu

( Một trăm đồng/Trái phiếu )

Tên trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc

Mã trái phiếu

KBCBON2019-06

Tổng giá trị phát hành

200 tỷ đồng

Mệnh giá

100,000 VND/Trái phiếu

(Một trăm ngàn đồng/trái phiếu)

Tên trái phiếu

Công ty cổ phần Camimex

Mã trái phiếu

TP.CAMIMEX2020.01

Tổng khối lượng phát hành Đợt I-2020

100 tỷ đồng

Mệnh giá

100.000 VND/Trái phiếu

( Một trăm đồng/Trái phiếu )

Tên trái phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Nova

Mã trái phiếu

Novaland2018

Tổng khối lượng phát hành

200 tỷ đồng

Mệnh giá

100,000 VND/Trái phiếu

(Một trăm ngàn đồng/trái phiếu)

Tên trái phiếu

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc

Mã trái phiếu

KBCBON2019-03

Tổng khối lượng phát hành

100 tỷ đồng

Mệnh giá

100,000 VND/Trái phiếu

(Một trăm ngàn đồng/trái phiếu)