Sản phẩm

Trở về

 

Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX (CAMIMEX);

Mã Trái phiếu  CMMH2123001

Trái Phiếu Phát hành

Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng), đáo hạn năm 2023, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;

Hình thức và Mệnh giá Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán điện tử với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng);

Số lượng Trái Phiếu Phát hành

1.000.000 trái phiếu;

Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát hành

100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam);

Hình thức Phát hành

Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Đối tượng Phát hành

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;

Mục đích Phát hành

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:

 

Mua nguyên vật liệu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho hoạt động chế biến, xuất khẩu tôm

 

Chi tiết xin xem phần “Kế hoạch sử dụng vốn” được đề cập trong Bản Công Bố Thông Tin;

Kỳ hạn Trái Phiếu

02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành;

Ngày Phát Hành

11/03/2021

Ngày Đáo Hạn

11/03/2023

Giá Phát hành

Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu;

Lãi Suất Trái Phiếu

Cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 11,25%/năm (Mười một phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm);

Kỳ Tính Lãi:

Là thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo);

Ngày Thanh Toán Lãi:

Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi;

Biện pháp Bảo đảm:

  • 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần) Công ty Cổ phần Camimex thuộc sở hữu của bên thứ ba.
  • Tài sản hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu có).
 

(các tài sản thế chấp, cầm cố sau đây được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”);

 

Chi tiết về các Tài Sản Bảo Đảm tại Điều 4 của Phụ Lục I;

Dòng tiền Thanh toán

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính, và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành;

Thanh toán Trái phiếu khi đáo hạn

Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn;

Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn

Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do mình sở hữu vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng và 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành và thông báo trước cho Tổ chức phát hành ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc.

 

Chi tiết xem tại Điều 8 của Phụ Lục I dưới đây.

Đại lý Đăng ký, Chuyển nhượng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”)

Đại diện người sở hữu trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

Tổ Chức Quản lý Tài sản Bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

Thuế

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

Luật điều chỉnh

Pháp luật Việt Nam.