Sản phẩm

Trở về
 
 

 

Tổ Chức Phát Hành CÔNG TY TNHH CAMIMEX (CAMIMEX);
Trái Phiếu Phát Hành Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 100 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2021 có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành;
Hình thức và Mệnh giá Trái Phiếu Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng);
Số lượng Trái Phiếu phát hành 1.000.000 Trái Phiếu;
Tổng mệnh giá Trái phiếu Phát hành 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam);
Hình thức Phát hành Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
Đối tượng Phát hành Dưới 100 Nhà đầu tư - là các Tổ chức, Cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các Cá nhân nước ngoài theo quy định của Pháp luật;
Mục đích Phát hành

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:

(i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc

(ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu;

Kỳ hạn Trái Phiếu 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày Phát Hành Dự kiến Ngày 10 tháng 03 năm 2020;
Ngày Đáo Hạn Dự kiến Ngày 10 tháng 03 năm 2021;
Giá Phát hành Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu';
Lãi Suất Trái Phiếu Cố định 11,5%/năm (Mười một phẩy năm phần trăm một năm);
Kỳ Tính Lãi Các Kỳ Tính Lãi của Trái Phiếu là định kỳ 06 tháng/lần;
Thanh Toán Gốc và Lãi

(a) Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau:

(i) Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và

(ii) Thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản đảm bảo hoặc các trường hợp khác quy định trong các đièu khoản và điều kiện Trái Phiếu.

(b) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau: 

(i) Định kỳ 06 tháng/lần hoặc

(ii) Cùng với nợ gốc Trái Phiếu;

Tài Sản Đảm Bảo Là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty và/hoặc bên thứ 3 và hoặc các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật;
Dòng tiền Thanh toán Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính, và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành;
Chuyển nhượng Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng trong phạm vi pháp luật liên quan quy định;
Giao dịch Trái Phiếu Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cẩu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm;
  Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu theo yêu cẩu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày trong 06 (sáu) tháng và ngày tròn 09 (chín) tháng kể từ Ngày Phát Hành; 
Đại lý Phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
Đại lý Đăng ký, Chuyển nhượng Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
Đại diện người sở hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
Niêm yết Trái Phiếu không niêm yết;
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.