Sản phẩm

Trở về

Dưới đây là các thông tin cơ bản về việc phát hành Trái phiếu. Để biết thêm chi tiết về các thông tin liên quan đến các điều khoản Trái phiếu, xem phần “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu”. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong phần này mà không được định nghĩa sẽ có nghĩa như được quy định tại những phần khác trong Bản Công bố Thông tin này.

Tổ Chức Phát Hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova
Trái Phiếu Phát hành Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 200 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2019, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
Mã Trái phiếu Novaland2018
Mệnh giá Trái Phiếu 100.000 VNĐ (Đồng Việt Nam);
Số lượng Trái Phiếu Phát hành  2.000.000 trái phiếu;
Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát hành 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ Đồng Việt Nam);
Hình thức Phát hành Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành;
Đối tượng Phát hành Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư; 
  Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:
  (i)             Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
Mục đích Phát hành (ii)           Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc
  (iii)         Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành nhằm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tổ Chức Phát Hành.
Kỳ hạn Trái Phiếu 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày Phát Hành Dự kiến vào ngày 31/10/2018;
Ngày Đáo Hạn Dự kiến vào ngày 31/10/2019;
Giá Phát hành Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu;
Lãi Suất Trái Phiếu 10,6%/năm.
Kỳ Tính Lãi Là thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo); 
Ngày Thanh Toán Lãi  Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
  Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của Trái Phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng: biện pháp cầm cố Cổ phần Novaland Group (mã chứng khoán: NVL) thuộc sở hữu của các cổ đông;
  (i)   Giá trị định giá: Giá đóng cửa bình quân theo phương pháp giao dịch khớp lệnh của 10 (mười) phiên giao dịch trước khi nhận tài sản bảo đảm hoặc trước ngày định giá lại tài sản bảo đảm (tùy từng trường hợp áp dụng), theo thông tin lấy từ cổng thông tin Bloomberg (VWAP); nhưng không cao hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.
  (ii)  Định giá lại: Định kỳ hàng 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành hoặc định giá đột xuất;
  (iv) Tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: 180% Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu được phát hành thành công;
Biện pháp Bảo đảm (v)   Tỷ lệ gọi bổ sung Tài Sản Bảo Đảm: Tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ định giá nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống dưới 160% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được phép gửi thông báo yêu cầu Tổ Chức Phát Hành bổ sung Tài Sản Bảo Đảm. Tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm sau khi bổ sung phải đạt tối thiểu 180% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó;
  (vi) Rút Tài Sản Bảo Đảm: Nếu sau khi định giá lại giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại thời điểm tương ứng cao hơn 190% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, thì Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Đảm có liên quan có quyền yêu cầu giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đảm để tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống bằng ít nhất 180% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.
Dòng tiền Thanh toán Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và dòng chi cổ tức từ các dự án của Tổ Chức Phát Hành.
Thanh toán Trái phiếu khi đáo hạn Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.
Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm.
Đại lý Lưu ký và Thanh toán Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (“IBSC”);
Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu IBSC;
Tổ Chức Nhận Tài sản Bảo đảm IBSC;
Đại lý phát hành IBSC;
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
Niêm yết Trái Phiếu không niêm yết;
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.