Sản phẩm

Trở về

Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – KBC, phát hành trái phiếu mệnh giá lớn dành cho đối tượng khách hàng VIP. Lãi suất cạnh tranh 10.5% với kỳ hạn từ 12 – 18 tháng, hỗ trợ mua lại khi khách hàng có nhu cầu.

 

Tổ chức Phát hành Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (“KBC”, “Công ty”)
Tên trái phiếu Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc năm 2019
Mã trái phiếu KBCBON2019-03
Đồng tiền phát hành và thanh toán Đồng Việt Nam (VND)
Quyền liên quan đến Trái phiếu Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, có bảo đảm và không  phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát  hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà  không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu  khác.
Hình thức và mệnh giá Trái phiếu không chuyển đổi, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 Đồng Việt Nam/một Trái phiếu.
Hình thức phát hành Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Ngày Phát hành 05 tháng 07 năm 2019
Giá Phát hành Bằng mệnh giá Trái phiếu.
  o Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên: Cố định 10,5%
  o Đối với kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất  tham chiếu (*) + 3,8%/năm
Lãi suất (*) Lãi suất tham chiếu: Lãi suất tham chiếu, đối với mỗi Kỳ xác  định lãi suất, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm  cá nhân bằng Đồng (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng  (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt  Nam chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Công Thương  Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát  Triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch , Ngân hàng Nông  Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở Giao  dịch công bố vào Ngày Làm Việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của  Kỳ xác định lãi suất đó
Ngày Thanh Toán Lãi Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn sáu (6)  tháng, mười hai (12) tháng, từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn  năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào  trong suốt thời hạn Trái Phiếu
Ngày Đáo hạn Ngày 05 tháng 01 năm 2021
Sử dụng tiền thu được (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành  và/hoặc;
  (ii) Đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát  Hành
Đối tượng mua trái phiếu Tổ chức, cá nhân trong nước
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Niêm yết Hiện tại KBC không có ý định niêm yết Trái phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hay trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.
Sự kiện vi phạm Chi tiết các sự kiện dẫn tới việc Trái phiếu đến hạn phải thanh toán xin xem phần “Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu – Sự kiện vi phạm”