Sản phẩm

Trở về

 
Tổ Chức Phát Hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ;
Trái Phiếu Phát Hành Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 150 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2022 có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành;
Hình thức và Mệnh giá Trái Phiếu Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng);
Số lượng Trái Phiếu phát hành 1.500.000 Trái Phiếu;
Tổng mệnh giá Trái phiếu Phát hành 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam);
Hình thức Phát hành Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
Đối tượng Phát hành Dưới 100 Nhà đầu tư - là các Tổ chức, Cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các Cá nhân nước ngoài theo quy định của Pháp luật;
Mục đích Phát hành

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án năng lượng của Tổ Chức Phát Hành và các Công ty liên quan

Kỳ hạn Trái Phiếu 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày Phát Hành Dự kiến tháng 05 năm 2020;
Ngày Đáo Hạn Dự kiến tháng 05 năm 2022;
Giá Phát hành Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu';
Lãi Suất Trái Phiếu Cố định 10,5%/năm (Mười phẩy năm phần trăm một năm);
Kỳ Tính Lãi Các Kỳ Tính Lãi của Trái Phiếu là định kỳ 06 tháng/lần;
Thanh Toán Gốc và Lãi

(a) Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau:

(i) Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và

(ii) Thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản đảm bảo hoặc các trường hợp khác quy định trong các đièu khoản và điều kiện Trái Phiếu.

(b) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau: 

(i) Định kỳ 06 tháng/lần hoặc

(ii) Cùng với nợ gốc Trái Phiếu;

Tài Sản Đảm Bảo Các nghĩa vụ theo Trái Phiếu sẽ được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty Cổ phần Za Hưng thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành với Tỷ Lệ Bảo Đảm An Toàn là 200%;
Dòng tiền Thanh toán Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính, và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành;
Chuyển nhượng Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng trong phạm vi pháp luật liên quan quy định;
Giao dịch Trái Phiếu Trong vòng 02 (hai) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn

(i) Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào bất cứ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành với điều kiện được sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;

(ii) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào khi được Người Sở Hữu Trái Phiếu đó yêu cầy vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại theo yêu cầu của Người Sở hữu Trái Phiếu không vượt quá 50% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành;

(iii) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm. 

Đại lý Phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Đại lý Đăng ký, Chuyển nhượng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Đại diện người sở hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
Niêm yết Trái Phiếu không niêm yết;
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.