Sản phẩm

Trở về

Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – KBC, phát hành trái phiếu mệnh giá lớn dành cho đối tượng khách hàng VIP. Lãi suất cạnh tranh 10.8% với kỳ hạn 18 tháng, hỗ trợ mua lại khi khách hàng có nhu cầu.

 

Tổ chức Phát hành Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (“KBC”, “Công ty”)
Tên trái phiếu Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc 
Mã trái phiếu KBCBON2019-06
Đồng tiền phát hành và thanh toán Đồng Việt Nam (VND)
Số lượng Trái Phiếu 2.000.000 Trái Phiếu
Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát Hành Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ Đồng Việt Nam)
Quyền liên quan đến Trái phiếu Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, có bảo đảm và không  phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát  hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà  không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu  khác.
Hình thức và mệnh giá Trái phiếu không chuyển đổi, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 Đồng Việt Nam/một Trái phiếu.
Hình thức phát hành Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Ngày Phát hành 06 tháng 12 năm 2019
Giá Phát hành Bằng mệnh giá Trái phiếu.
Lãi suất  Cố định 10,8%/năm (Mười phẩy tám phần trăm một năm)
Ngày Thanh Toán Gốc và Lãi

(a) Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau: (i) Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và (ii) Thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua lại trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản đảm bảo hoặc các trường hợp khác quy định trong các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu.

(b) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán: (i) Định kỳ 06 tháng/lần hoặc (ii) cùng với nợ gốc Trái Phiếu. Lãi trên Gốc Trái Phiếu sẽ được tính theo lãi suất nêu mục trên và được tính theo số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có ba trăm mươi lăm ngày (365). 

Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngầy lễ/hoặc ngày nghỉ đó

Kỳ hạn Trái Phiếu 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành
Sử dụng tiền thu được (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành  và/hoặc;
  (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu
Đối tượng mua trái phiếu Tổ chức, cá nhân trong nước
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Niêm yết Hiện tại KBC không có ý định niêm yết Trái phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hay trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.
Sự kiện vi phạm Chi tiết các sự kiện dẫn tới việc Trái phiếu đến hạn phải thanh toán xin xem phần “Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu – Sự kiện vi phạm”