Sản phẩm

Trở về

Tổ Chức Phát Hành CÔNG TY TNHH CAMIMEX (CAMIMEX);
Trái Phiếu Phát hành  Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 100 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2020, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
Mã Trái phiếu TP.CAMIMEX.2019.01
Mệnh giá Trái Phiếu 100.000 VNĐ (Đồng Việt Nam);
Số lượng Trái Phiếu Phát hành 1.000.000 trái phiếu;
Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát hành 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam);
Hình thức Phát hành Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành;
Đối tượng Phát hành Dưới 100 nhà đầu tư, là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các cá nhân là người nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:
Mục đích Phát hành (i)                 Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
  (ii)               Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.
Kỳ hạn Trái Phiếu 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày Phát Hành Quý I/2019
Ngày Đáo Hạn Quý I/2020
Giá Phát hành Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu;
Lãi Suất Trái Phiếu Cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 12%/năm (Mười hai phần trăm một năm);
Kỳ Tính Lãi: Là thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo);
Ngày Thanh Toán Lãi Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi;
Biện pháp Bảo đảm 50 % vốn góp (Bằng chữ: Năm mươi phần trăm vốn góp) tại Công ty TNHH Camimex, tương đương với tổng giá trị vốn góp là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Dòng tiền Thanh toán Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính;
Thanh toán Trái phiếu khi đáo hạn Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn;
  Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm;
Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức và Người Sở Hữu Trái Phiếu;
Đại lý Phát hành, Đăng ký, Lưu ký, Chuyển nhượng Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Tổ Chức Nhận Tài sản Bảo đảm Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh Sở Giao Dịch
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam; 
Niêm yết Trái Phiếu không niêm yết;
Luật điều chỉnh háp luật Việt Nam.