Tin tức

Trở về

Tổng quan thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp 2012 - 2019

Thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh 08 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân năm CARG = 33.5%. So với các thị trường trong khu vực và quốc tế, thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam được vẫn đang phát triển dưới tiềm năng.