Sản phẩm

Mở cánh cửa tương lai thịnh vượng cho cá nhân và gia đình Việt Nam

Tên trái phiếu

Công ty cổ phần Camimex

Mã trái phiếu

TP.CAMIMEX.2019.01

Tổng khối lượng phát hành

100 tỷ đồng

Mệnh giá

100.000 VND/Trái phiếu

( Một trăm đồng/Trái phiếu )