Kiến thức

Vai trò của các tổ chức tham gia trong giao dịch trái phiếu

Trong một đợt phát hành trái phiếu, để đưa Nhà Đầu tư tiếp cận được đến trái phiếu của doanh nghiệp cần phải có sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp nhằm đảm bảo giao dịch phát hành thành công và minh bạch. Vậy các tổ chức này là ai và cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia vào một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ?