Kiến thức

Trở về

Vai trò của các tổ chức tham gia trong giao dịch trái phiếu

Trong một đợt phát hành trái phiếu, để đưa Nhà Đầu tư tiếp cận được đến trái phiếu của doanh nghiệp cần phải có sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp nhằm đảm bảo giao dịch phát hành thành công và minh bạch. Vậy các tổ chức này là ai và cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia vào một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ?

  • Tổ chức phát hành chính là đơn vị/doanh nghiệp đang có nhu cầu thu hút vốn thông qua việc phát hành trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ trực tiếp ký Hợp đồng mua bán với Nhà Đầu tư sơ cấp
  • Đại lý tư vấn phát hành sẽ thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn phát hành trái phiếu như lập kế hoạch phát hành, tư vấn cấu trúc, kỳ hạn, mức lãi suất phù hợp… Ngoài ra Đại lý tư vấn phát hành có thể tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các văn kiện trái phiếu, các hồ sơ cần thiết để tiến hành phân phối trái phiếu. Trong một đợt phát hành trái phiếu có thể có nhiều tổ chức cùng tham gia quá trình tư vấn và thu xếp phát hành.

  • Đại lý đăng ký và quản lý lưu ký trái phiếu sẽ lập, giữ và quản lý sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu, số lượng trái phiếu, lập danh sách các Nhà Đầu tư nắm giữ trái phiếu để thông báo danh sách cập nhật cho Tổ Chức Phát hành và Đại lý thanh toán khi đến hạn thanh toán. Các công ty chứng khoán thường là tổ chức đóng vai trò là Đại lý đăng ký và quản lý lưu ký.
  • Đại lý thanh toán sẽ thay mặt Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi trái phiếu định kỳ và thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn cho các trái chủ.
  • Đại lý quản lý tài sản bảo đảm sẽ thực hiện việc quản lý tài sản bảo đảm trong suốt thời gian trái phiếu lưu hành, xử lý, bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc xử lý Tài sản bảo đảm, thanh toán số tiền thu được cho các trái chủ trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ với các trái chủ và đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ.

  • Đại lý quản lý tài khoản giữ vai trò quản lý dòng tiền nhận được từ việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp và thực hiện công việc giám sát, đảm bảo dòng tiền được sử dụng theo đúng mục đích phát hành mà doanh nghiệp đã công bố trong các văn kiện trái phiếu.
  • Đại diện người sở hữu trái phiếu là tổ chức đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu và bảo đảm Tổ chức phát hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của mình đối với trái phiếu phát hành theo quy định tại các văn kiện trái phiếu. Thông thường, thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán được Tổ chức phát hành chỉ định làm Đại diện người sở hữu trái phiếu.

Diệp Phương – Safeinvest.vn