Trái phiếu MBS

Trái phiếu Công ty cổ phần chứng khoán MBS thuộc tập đoàn ngân hàng quân đội ngân MB, phát hành trái phiếu mệnh giá lớn dành cho đối tượng khách hàng VIP. Lãi suất cạnh tranh 8% với kỳ hạn từ 6 – 36 tháng, hỗ trợ mua lại khi khách hàng có nhu cầu.

Tổ chức Phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”, “Công ty”)
Tên trái phiếu Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB năm 2017
Mã trái phiếu MBS_BOND5_2017
Đồng tiền phát hành và thanh toán Đồng Việt Nam (VND)
Quyền liên quan đến Trái phiếu: Trái phiếu sẽ xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức Phát hành, quyền ưu tiên thanh toán đối với các Trái phiếu phát hành cùng đợt là ngang nhau.

Trong trong suốt thời gian Trái phiếu có hiệu lực, Trái chủ có quyền bán lại và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Trái chủ vô điều kiện và không hủy ngang vào Ngày Bán lại. Bên cạnh đó, Tổ Chức Phát Hành có quyền tự mình và/ hoặc chỉ định cho Bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu và Trái chủ có nghĩa vụ bán lại Trái phiếu theo yêu cầu của Tổ chức Phát hành vô điều kiện và không hủy ngang vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Trái phiếu lưu hành tối thiểu ba (03) tháng kể từ Ngày Phát hành.

Chi tiết xem tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu – Hoàn trả, bán lại, mua lại và hủy bỏ Trái phiếu”

Hình thức và mệnh giá: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ Đồng Việt Nam/một Trái phiếu.
Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Ngày Phát hành: 28 tháng 12 năm 2017
Giá Phát hành: Bằng mệnh giá Trái phiếu.
Lãi suất:

 

Trái phiếu được hưởng lãi bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2017. Lãi Trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần/năm và được cố định cho năm đầu tiên với mức Lãi suất là 8,0%/năm. Lãi suất Trái phiếu cho các Kỳ tính lãi tiếp theo được thả nổi, và được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ được công bố tại bốn ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch 1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Thành Phố Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch) vào Ngày Xác Định Lãi Suất của mỗi Kỳ Tính Lãi (trong trường hợp các ngân hàng không công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ thì áp dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi bằng VND khác có kỳ hạn tương đương, nếu một trong các ngân hàng nêu trên không công bố lãi suất vào Ngày Xác Định Lãi Suất của mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất, thì tính bình quân lãi suất của các ngân hàng còn lại) cộng với biên độ 1,5%/năm. Chi tiết xem tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu – Lãi suất”.
Ngày Thanh Toán Lãi: Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán trên cơ sở 01 năm/lần, vào ngày 28 tháng 12 hàng năm. Ngày Thanh toán Lãi đầu tiên là ngày 28 tháng 12 năm 2018.
Ngày Đáo hạn: Ngày 28 tháng 12 năm 2020.
Sử dụng tiền thu được: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. (Thông tin chi tiết, xin xem “Sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái phiếu”).
Đối tượng mua trái phiếu: Tổ chức, cá nhân trong nước
Thuế: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Niêm yết: Hiện tại MBS không có ý định niêm yết Trái phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hay trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh: Pháp luật Việt Nam.
Sự kiện vi phạm: Chi tiết các sự kiện dẫn tới việc Trái phiếu đến hạn phải thanh toán xin xem phần “Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu – Sự kiện vi phạm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *